https://www.dekoffieprofessional.com/contact/privacy-policy
   
  de koffieprofessional

  Privacyverklaring De Koffie Professional

  De Koffie Professional gevestigd aan De Meerweg 4, 9752 JH Haren, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  https://www.dekoffieprofessional.com
  De Meerweg 4
  9752 JH Haren, Nederland
  tel. +31 50 534 71 56

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  De Koffie Professional verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer  
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekoffieprofessional.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  De Koffie Professional verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • De Koffie Professional verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

  Geautomatiseerde besluitvorming

  De Koffie Professional neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Koffie Professional) tussen zit. De Koffie Professional gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • ERP applicatie Order-Direct. Verwerken van orders, facturatie en abonnementen.

  Alleen de meest noodzakelijke gegevens worden in de applicaties gebruikt zoals e-mail, naam contactpersoon, bedrijfsnaam en adresgegevens.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  De Koffie Professional bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

  • Camerabeelden van onze winkel bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat verder moet worden onderzocht of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
  • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. U moet zelf ook de facturen van uw aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld de garantie verloopt.
  • Als uw product door De Koffie Professional wordt gerepareerd of vervangen, bewaren we uw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek. De mails die u van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
  • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we een zeer lange tijd.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  De Koffie Professional verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Koffie Professional blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  De Koffie Professional gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dekoffieprofessional.com.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Koffie Professional zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  De Koffie Professional wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  De Koffie Professional neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekoffieprofessional.com.